🎲mikrobloggeriet oolorm-28 · olorm-29 · olorm-30

Om argument-parsing i Shell

Det finnes noen utbredte konvensjoner som er veldig fint å støtte, som at det er lov å gruppere og sortere argumenter etter eget ønske (denne bloggposten anbefaler jeg):

program -i -t -a
program -it -a
program -tai

Det er derfor nyttig å bruke hjelpe-kommando eller -bibliotek for å lese argumenter. Fish har en ganske fin argparse, som ligner på noe som finnes i mange programmeringsspråk. Om Shell ble det sagt:

argparse. Synes det er skikkelig dritt i sh.

Hvordan kan man gjøre det i shell? De ulike shellene - Bash, Zsh, etc. - har sine egne fine løsninger. Man kan se på disse spsialtilfellene om man vil.

Nesten alle kommandolinje-konvensjonene ble etablert i tidlige Unix-versjoner, på 70- eller 80-tallet. I 1986 kom Bourne Shell med en nyere kommando for argumentlesing: getopts, og:

In 1995, getopts was included in the Single UNIX Specification [POSIX] […] As a result, getopts is now available in shells including the Bourne shell, KornShell, Almquist shell, Bash and Zsh. — Wikipedia

Den er litt annerledes enn argparse, men virker godt:

all=0
while getopts f:aV opt
do
  case $opt in
    V) version; exit;;
    a) all=1;;
    f) file="$OPTARG";;
    ?) printf "Usage: $0 [-a] [-f file] args\n  or: $0 -V\n";;
  esac
done

Konklusjon

Med getopts i en while-løkke kan man enkelt deklarere og lese options med (f:) og uten (a,V) option-argument. Hvis man klarer seg uten --long-options er det bare å nyte ☀️ og 🎵. Ellers må vi jobbe videre ⛏ 🕳 🐇…

Tillegg

En utfordring med Bourne Shell er at det ikke har mange datastrukturer. Man kan ikke returnere en hash-tabell eller et objekt, man må loope over tekstfelter.

Jeg lekte meg med å bygge støtte for --long-option og kom opp med:

# usage:
# set -- $(parselong a/all f/file -- "$@")
# while getopts f:a...
parselong() {
  c=1
  for arg; do
    [ "$arg" = "--" ] && break
    c=$((c + 1))
  done
  [ $c -eq 1 ] && return

  for arg; do
    case "$arg" in
      ?/*)
        short="${arg%/*}"
        long="${arg#*/}"
        end=
        i=0
        while [ $((i+=1)) -le $# ]; do
          [ "$1" = "--$long" ] && [ -z "$end" ] \
            && o="-$short" \
            || o="$1"
          [ "$1" = "--" ] && [ $i -gt $c ] && end=1
          set -- "$@" "$o"
          shift
        done ;;
      --) break;;
      *) echo "unexpected: $arg"; exit 1;;
    esac
  done
  shift $c
  echo "$@"
}

Nå virker --file foo --all også! Det var ikke trivielt, men jeg synes det var et lærerikt og morsomt dypdykk i shell-argumenter 🙂

Send gjerne spørsmål eller kommentarer til Richard Tingstad